کلیدواژه‌ها = مدل pool و روش اثرات ثابت
بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

دوره 2، شماره 6، شهریور 1393، صفحه 25-37

حسین محمدی؛ محمدمهدی اعلایی؛ الهام اصغر نژاد