کلیدواژه‌ها = نرخ ارز حقیقی موثر
تاثیر نقش دولت در رقابت پذیری

دوره 2، شماره 5، خرداد 1393، صفحه 41-65

سیدجمال الدین محسنی زنوزی؛ سیدمیثم اسماعیلی