کلیدواژه‌ها = حکمرانی خوب"
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل واکاوانه از عوامل مؤثرِ ناکامی «حکمرانی آب» در ایران

دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، زمستان 1399، صفحه 110-140

10.30507/jmsp.2020.102558

زهرا احمدی پور؛ ابراهیم احمدی