کلیدواژه‌ها = اندازه دولت
جهانی‌شدن و اندازه دولت: آزمون فرضیه رودریک

دوره 3، شماره 10، شهریور 1394، صفحه 39-62

ابوالقاسم گلخندان


تأثیر اندازه دولت بر توزیع درآمد در ایران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 21-36

اسعد الله رضایی؛ جواد حسین زاده؛ ایوب فرامرزی؛ منصوره یزدان خواه