کلیدواژه‌ها = ARDL
تأثیر راهبردهای حمایتی سرمایۀ اجتماعی با تأکید بر سیاست‌های یارانه‌ای

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1400، صفحه 104-133

10.30507/jmsp.2021.111383

سمانه پارت؛ آزاد خانزادی؛ محمد شریف کریمی


بررسی وجود رابطه پویا میان مصرف انرژی و توسعه مالی در ایران

دوره 1، شماره 3، آذر 1392، صفحه 17-38

علی اسدی؛ سید میثم اسماعیلی