کلیدواژه‌ها = " پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات
بررسی رابطه علی بین شکاف دیجیتالی وشکاف درآمدی در استان های ایران

دوره 6، شماره 22، شهریور 1397، صفحه 101-120

یوسف عیسی زاده روشن؛ علیرضا پورفرج