کلیدواژه‌ها = نظام اداری
ارائه مدل مدیریت کیفیت فراگیر و تاثیر آن بر عملکرد مالی در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

10.30507/jmsp.2023.387612.2553

محمود نیکزاد زیدی؛ ابراهیم عباسی؛ پرویز سعیدی؛ آرش نادریان


وضعیت حرفه‌ای‌گرایی نظام اداری ایران به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری

دوره 10، ویژه نامه سال 1401، آذر 1401، صفحه 132-152

10.30507/jmsp.2021.304519.2311

حامد محمدی؛ سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی


طراحی مدل سازمان کارآفرین در نظام بانکی کشور جهت تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری

دوره 10، شماره 38، تیر 1401، صفحه 246-270

10.30507/jmsp.2022.319219.2348

زهرا حق روستا؛ آیت اله ممیز؛ جلال حقیقت منفرد


سنجش وضعیت مولفه‌های موثر بر بعد قانونی نظام اداری ایران

دوره 6، شماره 22، شهریور 1397، صفحه 1-20

حامد محمدی؛ سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی


بررسی نقش تمرکز زدایی در تحقق سلامت اداری

دوره 2، شماره 5، خرداد 1393، صفحه 111-132

یحیی کمالی