کلیدواژه‌ها = تولید ناخالص داخلی
نقش توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران

دوره 7، شماره 25، خرداد 1398، صفحه 124-141

10.32598/JMSP.7.1.124

الهام بهرامی؛ داود بهبودی؛ محمد رضا سلمانی بیشک؛ مصطفی شکری


بررسی رابطه مصرف انرژی ورشد اقتصادی؛ مطالعه موردی: کشورهای منتخب سند چشم اندازبیست ساله ایران

دوره 1، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 55-69

مرجان دامن کشیده؛ احمد عباسی؛ حسین (ادیب) عربی؛ حسن احمدی