کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی ساختاری تفسیری
مدل عوامل موثر بر هویت اجتماعی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری

دوره 11، شماره 41، فروردین 1402

10.30507/jmsp.2022.343444.2428

محسن نیازی؛ عطیه رضایی؛ زهرا صادقی آرانی


الگوی انتخاب مدیران شرکت‌های دولتی ناظر بر بندهای 3 و 4 سیاست‌های کلی نظام اداری

دوره 10، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 42-72

10.30507/jmsp.2021.273835.2208

شاهرخ قاسمی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ نسرین جزنی؛ سعید صیاد؛ علیرضا حسن زاده