کلیدواژه‌ها = مصرف انرژی
محاسبه شاخص ضریب جینی و بررسی اثرات آن بر آلودگی محیط زیست در ایران

دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، بهمن 1399، صفحه 142-170

10.30507/jmsp.2020.102562

فرشته یوسف زاده؛ سید محمدرضا مهدویان


بررسی رابطه مصرف انرژی ورشد اقتصادی؛ مطالعه موردی: کشورهای منتخب سند چشم اندازبیست ساله ایران

دوره 1، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 55-69

مرجان دامن کشیده؛ احمد عباسی؛ حسین (ادیب) عربی؛ حسن احمدی