نویسنده = صدیقه طوطیان اصفهانی
مفهوم‌سازی و کاربست دولت ناب، فراروی تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری

دوره 11، شماره 42، تیر 1402، صفحه 356-383

10.30507/jmsp.2022.354693.2469

فاضل سیدی؛ مرتضی موسی خانی؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ شهرزاد طیاران


طراحی مدل سیاستگذاری با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری

دوره 10، شماره 38، تیر 1401، صفحه 272-292

10.30507/jmsp.2022.297653.2291

صدیقه طوطیان اصفهانی؛ حاجیه رجبی فرجاد؛ بهروز تقوی