نویسنده = شهرزاد سید صالحی
کنترل فساد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی: شواهدی از داده های پنل

دوره 5، شماره 19، آبان 1396، صفحه 80-100

رامیار رفاعی؛ مرتضی سامتی؛ شهرزاد سید صالحی؛ ژیار رفاعی