نویسنده = سیدعلی پایتختی اسکویی
نقش زنان در بهبود فضای کسب و کار (مطالعه موردی: ایران و کشورهای منتخب درحال توسعه)

دوره 4، شماره 15، آبان 1395، صفحه 83-107

سیدعلی پایتختی اسکویی؛ لاله طبقچی اکبری


عرضه صادرات غیرنفتی در ایران : کاربرد رهیافت فیلتر کالمن

دوره 1، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 69-86

سیدعلی پایتختی اسکویی؛ احسان شافعی؛ رضا رمضانی