نویسنده = محمد قطب الدینی
تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش کشاورزی

دوره 5، شماره 18، تیر 1396، صفحه 125-141

نسیبه زارعی؛ محمد قطب الدینی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی