نویسنده = علی فقه مجیدی
بررسی رابطه آزاد سازی، توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای اوپک

دوره 5، شماره 17، خرداد 1396، صفحه 97-120

علی فقه مجیدی؛ خالد احمدزاده؛ سعیده گودینی


بررسی تأثیر جهانی‌شدن بر فقر در کشورهای درحال‌توسعه

دوره 3، شماره 12، اسفند 1394

علی فقه مجیدی؛ زهرا ضرونی؛ شهلا صمدی پور