دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، بهار 1393، صفحه 1-132 
3. تاثیر نقش دولت در رقابت پذیری

صفحه 41-65

سیدجمال الدین محسنی زنوزی؛ سیدمیثم اسماعیلی