دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، زمستان 1397 
4. دیپلماسی آب ایران در قبال همسایگان

صفحه 61-80

محمدرضا دهشیری؛ حامد حکمت‌آرا


5. اثر نابرابری بر رشد از کانال سرمایه‌انسانی: مطالعه موردی ایران

صفحه 81-100

ابوالفضل نوفرستی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری؛ سید محمد جواد رزمی؛ محمد نوفرستی


7. تأثیر تحریم‌ها بر صادرات غیرنفتی ایران

صفحه 121-140

علی اکبر حسنوند؛ داریوش حسنوند؛ یونس نادمی