دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، زمستان 1397 
4. دیپلماسی آب ایران در قبال همسایگان

صفحه 596-617

محمدرضا دهشیری؛ حامد حکمت‌آرا


5. اثر نابرابری بر رشد از کانال سرمایه‌انسانی: مطالعه موردی ایران

صفحه 618-643

ابوالفضل نوفرستی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری؛ سید محمد جواد رزمی؛ محمد نوفرستی


7. تأثیر تحریم‌ها بر صادرات غیرنفتی ایران

صفحه 666-687

علی اکبر حسنوند؛ داریوش حسنوند؛ یونس نادمی