دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-136 
5. تاثیر تکانه‌های نرخ ارز بر چالش‌ها و چشم اندازهای اشتغال بخش صنعتی ایران

صفحه 93-104

داود دانش‌جعفری؛ علی سردار شهرکی؛ هاجر اثنی عشری؛ یحیی حاتمی