دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، پاییز 1394، صفحه 1-138 
7. مفهوم نهاد آب و نگاهی به تجربه اصلاحات نهاد آب در سایر کشورها

صفحه 115-138

پرویز بیات؛ محمود صبوحی؛ احمدعلی کیخا؛ محمود احمدپور؛ عزت اله کرمی