دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، زمستان 1399، صفحه 1-200