دوره و شماره: دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، زمستان 1398 
5. تغییرات سیاسی دولت و اثرات آن بر بی ثباتی رشد اقتصادی ایران

فروغ جهان‌تیغ؛ مجید هاتفی مجومرد؛ ام البنین جلالی