دوره و شماره: دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، زمستان 1398