دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، پاییز 1398 
5. سیاست‌گذاری و بحران آب در ایران

صفحه 410-435

روح الله اسلامی؛ احمد رحیمی