نویسنده = پورفرج، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه علی بین شکاف دیجیتالی وشکاف درآمدی در استان های ایران

دوره 6، شماره 22، تابستان 1397، صفحه 101-120

یوسف عیسی زاده روشن؛ علیرضا پورفرج