نویسنده = عبداللهی، فرشته
تعداد مقالات: 1
1. اثر فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی ایران، کشورهای MENA و OECD با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته

دوره 4، شماره 13، بهار 1395، صفحه 65-96

فاطمه مهربانی؛ فرشته عبداللهی؛ مهدی بصیرت