نویسنده = نوفرستی، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. اثر نابرابری بر رشد از کانال سرمایه‌انسانی: مطالعه موردی ایران

دوره 6، شماره 24، زمستان 1397، صفحه 618-643

ابوالفضل نوفرستی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری؛ سید محمد جواد رزمی؛ محمد نوفرستی