نویسنده = ابطحی، یحیی
تعداد مقالات: 1
1. آثار کیفیت نهادی و فشار بازار ارز بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی : مطالعه بین کشوری

دوره 6، شماره 24، زمستان 1397، صفحه 686-709

بهاره مفوضی؛ زهره طباطبایی نسب؛ یحیی ابطحی