نویسنده = سلطانی صحت، لیلی
تعداد مقالات: 1
1. مخارج تحقیق و توسعه و رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت

دوره 2، شماره 5، بهار 1393، صفحه 1-24

نادر مهرگان؛ لیلی سلطانی صحت