نویسنده = اسدی، علی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی وجود رابطه پویا میان مصرف انرژی و توسعه مالی در ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 17-38

علی اسدی؛ سید میثم اسماعیلی