نویسنده = حجی‌پور، محمد
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه توسعه پایدار کشاورزی در برنامه‌های توسعه ایران (مورد: برنامه‌های پنج ساله پس از انقلاب)

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 43-62

حسن افراخته؛ محمد حجی‌پور؛ مریم گرزین؛ بهناز نجاتی