نویسنده = اکبری، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سرمایه‌ انسانی بر نوآوری: مطالعه تطبیقی کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته

دوره 6، شماره 22، تابستان 1397، صفحه 21-40

محمدعلی مرادی؛ مرتضی اکبری؛ فهیمه بشارتی