نویسنده = سلامی، فریبا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر جهانی‌شدن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه

دوره 7، شماره 25، بهار 1398، صفحه 30-45

علی فقه مجیدی؛ شهلا صمدی پور؛ فریبا سلامی