نویسنده = فرهادی سرتنگی، داود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر رشد جمعیت بر آلودگی محیط زیست؛ مقایسه دو گروه کشورهای درحال توسعه (D8) و صنعتی (G7)

دوره 4، شماره 15، پاییز 1395، صفحه 125-141

ابوطالب کاظمی؛ بهروز جعفرزاده؛ داود فرهادی سرتنگی