اقتصاد مقاومتی، سیاست های پولی و مالی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

2 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شیراز

3 کارشناس ارشدعلوم اقتصادی دانشگاه آزاد شیراز

4 کارشناس ارشد علوم اجتماعی،مدرس دانشگاه پیام نور ممسنی

5 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

دستیابی به الگوی توسعه اقتصادی متناظر با شرایط و ویژگیهای هر کشور با دیگر کشورها متفاوت است. توسط » اقتصاد مقاومتی « شرایط ویژه ایران و تحریمهای تحمیلی دشمنان از سوی دیگر سبب مطرح شدن رهبر انقلاب شده است. در این پژوهش، تأثیر بلندمدت و کوتاه مدت سیاستهای پولی و مالی بر رشد اقتصادی کشور با وجود شاخصهای منتخب اقتصاد مقاومتی بررسی شده است.. و در این راستا از داده های سری زمانی مربوط به سال های 1393-1357 استفاده شده است. برای تخمین مدل تحقیق، روش خود توضیح با وقفه توزیع شده (ARDL ) و GARCH استفاده شده است. نتایج، نشان از وجود رابطه بلند مدت میان رشد اقتصادی و سایر متغیرهای مدل داشته و حاکی از آن است که با عنایت به هدف تأکید شده در اقتصاد مبتنی بر رویکرد مقاومتی مبنی بر حفظ روند رشد اقتصادی، ضریب پراکندگی نرخ رشد اقتصادی که حاکی از نوسان (ثبات یا بی ثباتی) اقتصادی است به عنوان متغیر عنوان سیاست مقاومت اقتصادی، حجم پول و درآمد مالیاتی تاثیر مثبت و نرخ ارز ، نرخ بهره بانکی و متغیر مجازی جنگ تاثیر منفی بر رشد قتصادی داشته است. ضریب جمله تصحیح خطا برابر (58/0-) برآورد شده است، یعنی در هر دوره حدود 58 درصد از عدم تعادل ایجاد شده در متغیر وابسته از مقادیر تعادلی بلندمدت، در دوره بعد تعدیل شده و از بین می‌رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Resistance economy, fiscal and monetary policy and its impact on economic growth in Iran

نویسندگان [English]

  • salman sotoudeh nia 1
  • Mohammad Daneshnia 2
  • hossein ahmadirad 3
  • farangis ahmadiradi 4
  • azam ghezelbash 5
1 Member of faculty of Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch
2 Ph.D. student of economics, Shiraz University
3 Master of Science (Economics), Azad University of Shiraz
4 Master of Science in Social Sciences, Teacher of Payame Noor Mamasani University
5 Ph.D. student of economics, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Resistance Economics, Monetary and Financial Policies and its Impact on Economic Growth in Iran

Considering the structure of Iran's economy and the strong dependence on oil revenues in order to rehabilitate the Iranian economy and economic stability as well as protecting production, the impact of monetary and financial policies on Iran's economic growth will be examined. In this regard, the time series data for 1978-2015 is used. To estimate the research model, the method of self-explanation with Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) and GARCH has been used. The results indicate that there is a long-term relationship between economic growth and other variables of the model, indicating that, in view of the emphasis in the economy based on the resistance-based approach to maintaining the economic growth trend, the coefficient of the economic growth rate dispersion that indicates the fluctuation (Stability or instability) is economic. As a result of the policy of economic resistance, the volume of money and tax revenue, the positive effect of exchange rate, bank interest rate and virtual variation of war has had a negative effect on economic growth. The Error Correction sentence coefficient is equal to (-0.58), that is, in each period, about 58% of the imbalance created in the dependent variable from long-term equilibrium values is adjusted and eliminated in the subsequent period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resistance economics
  • Economic Growth
  • Monetary and Financial Policies
  • Auto Regressive Distributed Lag Method
  • Iran