واکاوی ابعاد و مؤلفه های شاخصه هویت ملی در اسناد تحولی آموزش و پرورش ایران

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی تهران - ایران

2 دانش آموخته کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان - ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر واکاوی شاخصه هویت ملی، ابعاد و مؤلفه های آن در اسناد تحولی آموزش و پرورش ایران بوده است. روش تحقیق در محدوده روش های توصیفی از نوع تحلیل محتوا بود. جامعه آماری شامل اسناد تحولی(مبانی نظری تحول بنیادین، برنامه درسی ملی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران) جمعا 507 صفحه بدون مقدمه، صورت جلسات و منابع بودند که تمامی آن ها به عنوان نمونه آماری به روش سرشماری(کامل شماری) انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. جهت سنجش میزان پرداخت و تحلیل سوالات، از آمار توصیفی و فرمول سه مرحله ای آنتروپی شانون استفاده شد. جهت استخراج ابعاد و مؤلفه های هویت ملی به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی(کارگروه تدوین شاخص های فرهنگی) مصوب 1389 مراجعه گردید. روایی سیاهه وارسی یا همان چک لیست توسط جمعی از خبرگان و پایایی آن با استفاده از روش اسکات(5/93) که به روش توافق بین صاحب نظران مشهور است بدست آمد. یافته های پژوهش نشان داد که در اسناد تحولی آموزش و پرورش جمعا 361 مورد به ابعاد شش گانه شاخصه هویت ملی اشاره گردیده بود که در این بین به بعد فرهنگ و میراث فرهنگی با 112 مورد بیشترین توجه و به بعد سرزمینی با 11 مورد کمترین توجه شده بود. مهم ترین نتیجه پژوهش حاضر این بود که در اسناد تحولی آموزش و پرورش به صورت متوازن به ابعاد شاخصه هویت ملی توجه نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development of Dimensions and Components of the National Identity Index: Examining the Dimensions and Components of the National Identity Index in the Evolutionary Documents of Education in Iran

نویسندگان [English]

  • javad aghamohammadi 1
  • soodabeh asadi 2
1 Ph.D. in Educational Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Graduated Master of Farsi Language and Literature in Kurdistan University of Iran - Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the identity of the national identity, its dimensions and its components in the evolutionary documents of education in Iran. The research method was in the range of descriptive methods of content analysis. The statistical population included the evidentiary documents (theoretical fundamentals of the fundamental transformation, the national curriculum and the document on the fundamental development of the education of the Islamic Republic of Iran), a total of 507 pages without introduction, form of meetings and resources, all of them as a statistical sample by census method (a total of ) Were selected and examined. Descriptive statistics and Shannon entropy three-step formula were used to measure the amount of payment and analyze the questions. In order to extract the dimensions and components of national identity, the Secretariat of the Supreme Council of Cultural Revolution (Cultural Cultural Development Working Group) was approved. The validity of the check list was obtained by a team of experts and its reliability was obtained using the Scott method (1993/93), which is known by the agreement of the experts. The findings of the study showed that in the developmental documents of education, 361 items were referred to the dimensions of the six dimensions of the national identity index. In the meantime, the cultural and cultural heritage with 112 cases was the most attention and then the land with the least 11 attention was paid to the land Was.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: identity
  • National Identity
  • evolutionary education documents
  • content analysis