اثرات شوکهای اقتصادی بر بازار نیروی کار در ایران

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل- ایران

2 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد منابع دانشگاه خوارزمی تهران- ایران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل- ایران

4 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل - ایران

چکیده

چکیده:
بازار کار یکی از چهار بازار مهم در اقتصاد است که به دلیل ویژگی‌های خاص آن، از اهمیت به سزایی برخوردار است. در مطالعه حاضر اثرات بلندمدت شوکهای مختلف کلان اقتصادی بر نرخ بیکاری طی سالهای 1395-1353 با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری ساختاری (SVECM) مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس رابطه برآورد شده، دستمزدهای واقعی با بهره وری و اشتغال رابطه مستقیم و با نرخ بیکاری رابطه غیرمستقیم دارد. نتایج تحلیل واکنش تکانه نشان داد در بین شوکها، شوک بهره وری و عرضه دارای اثرات بزرگتری بر بیکاری هستند؛ به طوری‌که شوک بهره‌وری در بلندمدت باعث کاهش نرخ بیکاری و شوک مثبت عرضه کار به بیکاری بالاتر منجر می شود. همچنین بر اساس نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی بیکاری، شوک عرضه نیروی کار، بهره وری و تقاضای نیروی کار عوامل مهم تعیین کننده بیکاری در بلندمدت می‌باشد. اما مهمترین عامل بیکاری، شوک های عرضه است که در طول زمان این سهم افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of Economic Shocks on Labor Market in Iran

نویسندگان [English]

  • hamid mohammadi 1
  • Mohammad Hossein Karim 2
  • Khadije Samare Hashemi Shabjare 3
  • Alireza Sargazi 4
1 Faculty member, Department of Agricultural Economics,faculty of agriculture, University of Zabol, iran
2 Faculty member, Department of Resource Economics, University of Kharazmi, Tehran, Iran
3 PHD student, department of Agricultural Economics, University of Zabol, Iran
4 Faculty member, Department of Agricultural Economics, faculty of agriculture, University of Zabol, Iran
چکیده [English]

The labor market is one of four major markets in the economy which is important because of its special feature. In the present study long-term effects of various macroeconomic shocks on the unemployment rate during the years 1974-2016 has been investigated using the Structural Vector Error Correction Model (SVECM). On the basis of the estimated equation, real wages have a direct relationship with productivity and employment and an indirect relationship with the unemployment rate. Impulse response analysis showed that among the shocks, productivity and supply shocks have a larger impact on unemployment, so that productivity shocks in the long run reduces the unemployment rate and the positive supply shock leads to a higher unemployment. According to the results of analyzing unemployment prediction error variance, labor supply shock, productivity and labor demand are important factors in long-term unemployment. But the most important factor in unemployment is the supply shocks that this share increases over time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity
  • Wage
  • Structural Vector Error Correction Model
  • Labor