سنجش متغیرهای موثر بر هوش تجاری در شرکت‌های تبلیغاتی در راستای تحقق سیاست‌‌های کلی علم و فناوری

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین- ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران - ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اثرگذار و اثرپذیر بر هوش تجاری در صنعت بازاریابی و تبلیغات بر مبنای روش دیمتل انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، تیمی 20 نفره از خبرگان شرکتهای تبلیغاتی فعال در تهران می‌باشد که بر اساس روش قضاوتی انتخاب گردیده است. ویژگی مشترک افراد مشمول در تیم خبرگان، آگاهی و اشراف آنها نسبت به صنعت بازاریابی و تبلیغات، مباحث مدیریتی و سیستمی پژوهش بود. همچنین، ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامه‌هایی بود که بنا به اهداف مختلف طراحی گردیده و بعد از اخذ تأییدیه‌ی خبرگان، در میان جامعه آماری توزیع و در این فرایند، آنالیزهای تحلیل عاملی اکتشافی و تکنیک دیمتل مورد استفاده واقع گردید. سرانجام، نتایج پژوهش منجر به شناسایی 4 بُعد اصلی، تطابق با نیازها و اهداف کسب و کار، کارکرد فنی سیستم هوش تجاری، انعطاف پذیری، و توانایی یکپارچه‌سازی و ادغام تجارب و نیازها و 13 شاخص گردید و وزن نهایی و کلی آنها مورد محاسبه قرار گرفت. لازم به ذکر است که این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد پیمایشی و از نوع مطالعات اکتشافی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Measurement and structuring of cause and effect variables on business intelligence In Advertising companies In pursuit of the general policies of science and technology

نویسندگان [English]

  • Reza Ehtesham Rasi 1
  • Shiva Zamani 2
1 Member of Faculty of Industrial Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin- Iran.
2 Master of Science in Information Technology Management, Electronic Branch, Islamic Azad University, Tehran-Iran.
چکیده [English]

This paper tries to study the effects of business intelligence in advertising industry based on Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) method. The statistical population of this research consists of 20 professional experts who are working in the famous advertising companies of Tehran which examined by the mentioned method. The selection criterion and common feature of selecting those experts were planned based on awareness and nobility of them, subject to know marketing and advertising industry and the management modules of the research system (DEMATEL) well. Also, the main implement of data collection for this research were the questionnaires which designed based on different goals and distributed to the statistical community after obtaining their responses, and analysis of each factor of this research examined by DEMATEL method. Finally, the results of research led to identification of four main factors, such as Compliance with the needs and goals of the business, the technical function of the business intelligence system, flexibility, the ability of integrating experiences , the needs and another thirteens indicators which finalized to calculate overall weight those factors. The main purpose of this research is the survey approach and analysis of exploratory study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Intelligence
  • advertising industry
  • Fuzzy
  • DEMATLE