بررسی و ارزیابی عملکرد انواع سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی زند شیراز-ایران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

3 عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی زند شیراز-ایران

چکیده

امروزه گسترش سازمان‌های مردم‌نهاد در جهان به یکی از رویکرد‌های مؤثر در جهت حل مشکلات اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و گاهی سیاسی و اقتصادی منجر می‌شود و برخی از دولت‌ها در تلاش‌اند که با رویکردی تعاملی با این نهاد‌های غیردولتی برخورد کنند و در جهت حل بحران منطقه‌ای و ملی از آنان مدد جویند. این پژوهش ابتدا به تعریف سازمان‌های مردم‌نهاد و نقش و تأثیر آن‌ها در حل مشکلات و سپس به ارزیابی عملکرد آن‌ها در شهر شیراز می‌پردازد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه سازمانهای مردم نهاد در شهر شیراز تشکیل میدهند که تعداد آنها 425 واحد گزارش شده است. در این میان تعداد 25 واحد در انجام تحقیق حاضر همکاری کردند. در ابتدا با شناسایی شاخص‌های ارزیابی سازمان‌های مردم‌نهاد با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و نظر خبرگان و همچنین استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها، به رتبه‌بندی این سازمان‌ها پرداخته می‌شود. در ادامه نیز با توجه به هدف این پژوهش که ارائه راهکاری جدید جهت ارزیابی و رتبه‌بندی می‌باشد، با بیان فرمولی جدید از RPN سازمان‌های مردم‌نهاد رتبه‌بندی میشود. فرمول نهایی پیشنهادی در این پژوهش NRPN نام‌گذاری شده است. در پایان به نظر میرسد که نتایج رتبهبندی حاصل از هر دو تکنیک NRPN و DEA به هم نزدیک میباشد و میتوان از روش NRPN جهت رتبهبندی و ارزیابی عملکرد استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Survey on Types of Organizational Organizations and their Performance Evaluation in Shiraz City

نویسندگان [English]

  • mina karami 1
  • mohamad ali sokhakian 2
  • payam farhadi 3
1 Graduated Master of Industrial Management at university of Humanities Zand Shiraz-Iran
2 Faculty Member of Shiraz University
3 Faculty Member of university of Humanities Zand Shiraz-Iran
چکیده [English]

Today, the expansion of popular organizations in the world is one of the effective approaches to solving social, cultural, environmental and sometimes political and economic problems, and some governments are trying to deal with these non-governmental organizations with an interactive approach to solve the regional crisis and supports them Nationally. This research first explains the organizations and their role in solving problems and then evaluating their performance in the city of Shiraz. The statistical population of this study is all non-governmental organizations in Shiraz, whose number is 425 units. In the meantime, 25 units worked on this research. Initially, by ranking the organizations 'organizations, using the hierarchical analysis technique and experts' views, as well as using the data envelopment analysis method, the organizations are evaluated. In the following, according to the purpose of this research, which is a new strategy for evaluation and ranking, the RPN's new formulation of the popular organization is ranked. The proposed final formula in this research is NRPN. In the end, it seems that the results of the ranking of both NRPN and DEA techniques are close, and the NRPN method can be used to rank and evaluate performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Institutions
  • Performance Evaluation
  • Data Envelopment Analysis
  • RPN Method
  • Proposed NRPN Method