ارتباط توسعه مالی و تجارت بین الملل در کشورهای منتخب چشم‌انداز 1404

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

تاثیرگذاری توسعه مالی بر رشد اقتصادی یکی از مهمترین کانال های موجود در موضوعات اقتصادی است که بحث ها و جنجال های زیادی را به خود اختصاص داده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که توسعه مالی از طریق افزایش سطح پس انداز و افزایش سطح سرمایه گذاری می تواند زمینه مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد و گروهی نیز، به انتقال توسعه مالی بر رشد اقتصادی از طریق تاثیرات آن بر تخصیص منابع و کارایی سرمایه تاکید دارند. در این پژوهش، با توجه به اهمیت بخش مالی و نقش آن در عملکردهای اقتصادی و از جمله تجارت بین الملل و با توجه به این موضوع که ادبیات مربوط به ارتباط توسعه مالی و تجارت بین الملل در سال های اخیر گسترش و مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته، ارتباط توسعه مالی و تجارت بین الملل با استفاده از روش پانل پویای GMM برای 16 کشور منطقه خاورمیانه بررسی شده است. نتایج برازش در دوره 1980 تا 2016 حاکی از تأثیر مثبت توسعه مالی بر تجارت بین الملل دارد. شاخص نسبت اعتبارات بانکی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، شاخص نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، نسبت عرضه پول به تولید ناخالص داخلی و نسبت سرمایه گذاری داخلی به تولید ناخالص داخلی دارای ارتباط مثبت و معنی داری با تجارت بین الملل می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship between financial development and international trade in the Middle East

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Abbasian 1
  • Ali Sardar Shahraki 2
  • Mhmoud Hashemitabar 2
1 Assistant Professor of Economics, Chabahar Marine and Marine Science University
2 Assistant Professor of Agriculture economics, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

Impact of financial development on economic growth is one of the major channels available in numerous debates and controversies are accounted for. Some from Economists believe that financial development through increasing level Savings and increasing level investment can appropriate background for economic growth undertakes to provide the and A group also, to transfer financial development on economic growth through its effects on resource allocations and efficiency capital emphasize. In this study, considering the importance of the financial sector and its role in economic performance and international trade using dynamic panel GMM for 16 countries in the Middle East has been investigated. Fitting results for the period 1980 to 2016 indicate a positive effect of financial development on international trade. The ratio of bank credit to the private sector to GDP, the ratio of capital to GDP, the ratio of money supply to GDP ratio of domestic investment to GDP has a positive and significant relationship with international trade requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Development
  • International Trade
  • Middle East
  • Panel Method