آینده پژوهی اشتغال با رویکرد سیاست‌های کلی اشتغال

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسنده

استادیار اقتصاد دانشگاه گلستان، گرگان

چکیده

با توجه به اهمیت مسئله بیکاری، در چارچوب اقتصاد مقاومتی، مطالعه حاضر تلاش کرده است تا آینده این متغیر تاثیرگذار را برای استان گلستان، با استفاده از روش آینده پژوهی پیش بینی نماید. برای این منظور، در پژوهش حاضر 11 آینده ممکن برای تقاضا و 3 آینده ممکن برای عرضه نیروی کار طراحی و مجموعاً 33 آینده مختلف برای نرخ بیکاری و اشتغال زنان و مردان استان، شبیه سازی شد. در نهایت با توجه به نظر خبرگان احتمال وقوع هر یک از حالات ارزیابی و براساس آن محتمل‌ترین سناریو برای نرخ بیکاری استان گلستان شناسایی شد. با توجه به نتایج پژوهش، در سال 1405 نرخ بیکاری مردان، 4/19 درصد، زنان 9/25 و نرخ بیکاری استان برابر با 5/20 درصد خواهد بود. از سوی دیگر گلستان برای آن‌که در وضعیت کنونی نرخ بیکاری خود (نرخ بیکاری سال 1394) ثابت باقی بماند باید در دوره 1405-1396 به صورت متوسط سالانه 7965 شغل خالص ایجاد نماید. بنابراین نیاز است برای برون رفت از این چالش و تبدیل آن به فرصتی برای رشد و توسعه، برنامه‌ریزان استانی ساختاری هدفمند برای مدیریت بازارکار استان طراحی کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Future Studies on Employment and Unemployment rate in Golestan

نویسنده [English]

  • hassan daliri
Assistante Proffosore of economice in Golestan university
چکیده [English]

Considering the importance of unemployment, the present study has tried to predict the future of this influential variable for Golestan province using Future studies and scenario planning approach. For this purpose, the present study was designed to simulate 11 scenarios for demand and 3 scenarios for the supply of labor force, and a total of 33 different scenarios for unemployment and employment rates for women and men in the province. Finally, according to experts’ viwe, the probability of the scenarios was assessed and identified the most probable scenario for the unemployment rate in Golestan province. According to the results of the study, in 1405 the unemployment rate of men would be 19.4%, women, 25.9% and unemployment rate of the province would be 20.5%. On the other hand, in order to Golestan remain its current unemployment rate (1394 unemployment rate), should created 7965 net jobs annually in the period from 1406 to 1396. Therefore, in order to get out of this challenge and turn it into an opportunity for growth, it is necessary to design targeted provincial planners to manage the labor market of the Golestan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Golestan province
  • Unemployment Rate
  • Future Studies