جهانی شدن اقتصاد و تأثیر آن بر تورم در کشورهای در حال توسعه آسیایی

نوع مقاله: بنیادی یا نظری

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

با فراگیر شدن پدیده جهانی شدن در ابعاد مختلف به ویژه در بعد اقتصادی، اقتصاددانان به بررسی آثار آن بر جنبه های مختلف اقتصادی پرداخته اند. همچنین طبق آمار و اطلاعات در دسترس نشان دهنده‌ی این است که طی چند دهه اخیر تورم جهانی کاهش یافته است و این در حالی است که ادغام کشورها در اقتصاد جهانی روندی فزاینده داشته است. بنابراین از آنجایی که تورم و راه‌های مقابله با آن یکی از مشکلات اقتصادی در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه می باشد، مقاله ی حاضر اثر جهانی شدن اقتصاد بر تورم را در 22 کشور در حال توسعه آسیایی و در دوره زمانی 2014- 1994 مورد مطالعه قرار می دهد تا اثرات مثبت و احیاناً منفی این پدیده بر تورم مشخص گردد. با استفاده از بعد اقتصادی شاخص KOF به عنوان متغیر جانشین برای جهانی شدن اقتصادی و استفاده از روش اثرات تصادفی برای برآورد، نتایج نشان دهنده وجود رابطه ی معکوس و معنی‌دار بین جهانی شدن اقتصاد و تورم در کشورهای مورد بررسی می باشد. به طور دقیق‌تر یک واحد افزایش در درجه‌ی جهانی‌ شدن اقتصاد، تورم را به میزان 39/0 واحد کاهش می‌دهد بنابراین با توجه به نتایج تحقیق حاضر به نظر می‌رسد تلاش کشورها در جهت پیوستن به موج جهانی شدن اقتصاد و کاهش موانع و محدودیت‌های تجاری می‌تواند در کاهش نرخ تورم مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic globalization and Its Effect on Inflation in Asian Developing Countries

نویسنده [English]

  • Elahe Mahmoodi
Ph.D Candidate in Economics, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

In today’s world countries cannot isolate themselves from the world economy. The benefits of outward-looking policies which help in taking advantage of international trade and capital flows are obvious and there is evidently a move away from the typical closed economy structure in most of economies. Therefore, in recent years many researchers focused on the effects of globalization on different economic aspects, including its effect on inflation. Inflation is one of the serious problems in many countries, particularly in developing countries because it has obvious costs to an economic and social system. A high rate of inflation reduces the purchasing power and increases uncertainty in the economy and may adversely effect on the economic growth. So in this Study we attempt to examine the effect of economic globalization on inflation for a panel of 22 Asian developing countries. By using annual data from 1994 to 2014 and economic dimension of KOF index of globalization, the results show inverse and significant relationship between economic globalization and inflation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Globalization
  • Inflation
  • KOF Index
  • panel data