تأثیر رقابت‌پذیری بر عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال‌توسعه و توسعه‌یافته

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه

2 عضو هیات علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

3 هیات علمی / دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه

چکیده

در سال‌های اخیر با توجه به تشدید رقابت اقتصادی بین جوامع، و تغییرات روز افزون بهره‌وری برای سهم بیشتر در بازارهای بین‌المللی، مفهوم رقابت‌پذیری از کلیدی‌ترین شاخص‌های موفقیت اقتصادها مطرح است. رقابت‌پذیری علاوه بر نمایان ساختن محدودیت‌ها و چالش‌های به وجود آمده در مسیر رقابت در بازارهای جهانی، محدودیت‌های مالی دولت در بودجه‌بندی و چالش‌های بخش خصوصی در رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی را نیز ارزیابی می‌کند. از این‌رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر رقابت‌پذیری بر عملکرد اقتصادی کشورهاست. با توجه به اینکه شاخص نسبتا جامع برای نشان دادن وضعیت رقابت‌پذیری کشورها توسط مجمع جهانی اقتصاد از سال ۲۰۰۶ گزارش می‌شود، امکان مدلسازی بهتر برای سری زمانی کشوری خاص وجود ندارد لذا از داده‌های دو گروه از کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌بافته برای بررسی رابطه رقابت‌پذیری و عملکرد اقتصادی استفاده شده است. در این مطالعه دوره زمانی ۲۰۰۶- ۲۰۱۴ در نظر گرفته شده و با توجه به خصوصیات نمونه مورد بررسی، از تکنیک گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) برای تجزیه‌وتحلیل مدل‌ها استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که شاخص رقابت‌پذیری به‌طور معنی‌داری در هر دو گروه از کشورهای منتخب در حال‌توسعه و توسعه‌یافته موجب رشد اقتصادی و گسترش صادرات آن‌ها می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد امروزه سیاست تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد باید از اولویت‌های اصلی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کشورها باشد. همچنین با توجه به نتایج تحقیق، نسبت تشکیل سرمایه خالص به تولید ناخالص داخلی، نسبت ثبت نام‌کنندگان دوره دبیرستان، نرخ ارز، مخارج مصرفی و تورم از دیگر متغیرهای مؤثر بر میزان رشد و صادرات کشورهای منتخب در حال‌توسعه و توسعه‌یافته می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Competitiveness on Economic Performance in Selected Developing and Developed Countries

نویسندگان [English]

  • Arash Refah Kahriz 1
  • yousef mohammadzadeh 2
  • S.Jamaledin M. Zonouzi 3
  • Nayyer Hashemi Berenjabadi 1
  • negar gasemzadeh 1
1 M.A in Economics, Urmia University
2 department of economics, urmia university
3 Faculty of Economics & Management, Urmia University
چکیده [English]

In recent years, given the intensification of economic competition between societies, and the increasing change in productivity for a larger share in international markets, the concept of competitiveness is one of the key indicators of the success of economies. Competitiveness, in addition to highlighting the constraints and challenges encountered in competing in global markets, assesses the government's financial constraints in budgeting and the challenges faced by the private sector in competing in domestic and international markets. Hence, the aim study to investigate the effect of competitiveness on the economic performance of selected countries. According to that a comprehensive indicator of the country's competitiveness status is reported by the World Economic Forum since 2006, there is no possibility of better modeling for a country-specific time series. Therefore, data from two groups of developing and developed countries to examine the relationship Competitiveness and economic performance have been used. The time period of 2006-2014 is considered and GMM method is used to analyze the models. The results of the study demonstrate that the competitiveness index significantly increases the economic growth and expansion of exports in both developed and developed countries. Therefore, the policy of strengthening economic competitiveness should be one of the main priorities of country planners and policy makers. Also, according to the results of study, the ratio of the net capital to GDP, the ratio of high school enrollment rate, exchange rate, consumption expenditures and inflation are from other variables affecting the growth and exports of selected and developed countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitiveness
  • Economic Growth
  • Export
  • Generalized Method of Moment (GMM)