نقش توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تبریز

4 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای، به عنوان یکی از عوامل مهم در تغییر وضعیت آب و هوایی جهان مطرح است. بگونه‌ای که تغییری کوچک در وضعیت آب و هوایی، در بسیاری از موارد می‌تواند منشأ تغییرات بزرگ اقلیمی و بلایای طبیعی و زیان-های اقتصادی شود. در این مقاله، رابطه مهم‌ترین گاز گلخانه‌ای یعنی گاز دی‌‌اکسید‌‌کربن با متغیرهای توسعه‌ی مالی، تولید ناخالص‌داخلی سران، نرخ شهرنشینی و درجه باز بودن تجاری ایران طی سال‌ها‌ی ۱۳92-۱۳57 با استفاده از روش رگرسیون فازی مورد بررسی قرار گرفته ‌است. بنابر نتایج بدست آمده تولید ناخالص‌داخلی، درجه باز بودن تجاری و توسعه مالی تاثیر مثبتی بر انتشار گاز کربن ‌دی ‌اکسید دارند. همچنین نتایج مقاله نشان می‌دهد افزایش‌ بیشتر تولید ناخالص‌ داخلی، تاثیری منفی بر انتشار گاز دی‌اکسید‌کربن دارد. با توجه به روند رو به رشد انتشار گاز دی‌اکسید‌کربن در ایران، ضروری است از سیاست‌های زیست‌محیطی مناسبی جهت جلوگیری از انتشار این گاز گلخانه‌ای استفاده شود.سیاست‌های زیست‌محیطی مناسبی جهت جلوگیری از انتشار این گاز گلخانه‌ای استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of financial development and trade liberalization on co2 emissions in Iran

چکیده [English]

Increasing the concentration of greenhouse gases, as an important factor in changing the world's climate And small changes in climate conditions, in many cases is related to the rate and severity of acute natural disasters and economical impacts as well. In this paper, the association of the co2, as the most important greenhouse gas, with financial development, GDP per capita and trade openness iran is investigated using fuzzy regression during ۱۳92-۱۳57. fuzzy regression estimation a range of the possible values for the outcome variable whilst the classical regression estimate only a certain For the outcome variable. According to the results GDP, trade openness, financial development has a positive impact on co2 emission, whereas excess increases in GDP has negative impact on carbon dioxide emission. Due to the rising the carbon dioxide in Iran, the need for development of new environmental policies to protect the environment.the need for development of new environmental policies to protect the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co2 emssions
  • Financial Development
  • Trade openness
  • GDP