نقش توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تبریز

4 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای، به عنوان یکی از عوامل مهم در تغییر وضعیت آب و هوایی جهان مطرح است. بگونه‌ای که تغییری کوچک در وضعیت آب و هوایی، در بسیاری از موارد می‌تواند منشأ تغییرات بزرگ اقلیمی و بلایای طبیعی و زیان-های اقتصادی شود. در این مقاله، رابطه مهم‌ترین گاز گلخانه‌ای یعنی گاز دی‌‌اکسید‌‌کربن با متغیرهای توسعه‌ی مالی، تولید ناخالص‌داخلی سران، نرخ شهرنشینی و درجه باز بودن تجاری ایران طی سال‌ها‌ی ۱۳92-۱۳57 با استفاده از روش رگرسیون فازی مورد بررسی قرار گرفته ‌است. بنابر نتایج بدست آمده تولید ناخالص‌داخلی، درجه باز بودن تجاری و توسعه مالی تاثیر مثبتی بر انتشار گاز کربن ‌دی ‌اکسید دارند. همچنین نتایج مقاله نشان می‌دهد افزایش‌ بیشتر تولید ناخالص‌ داخلی، تاثیری منفی بر انتشار گاز دی‌اکسید‌کربن دارد. با توجه به روند رو به رشد انتشار گاز دی‌اکسید‌کربن در ایران، ضروری است از سیاست‌های زیست‌محیطی مناسبی جهت جلوگیری از انتشار این گاز گلخانه‌ای استفاده شود.سیاست‌های زیست‌محیطی مناسبی جهت جلوگیری از انتشار این گاز گلخانه‌ای استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Financial Development and Trade Liberalization on CO2 Emission in Iran

چکیده [English]

Increasing the concentration of greenhouse gases is an essential factor in changing the world’s climate. In many cases, the small changes in climate conditions can result in significant climatic changes, natural disasters, and economic losses. In this paper, the association of the CO2, as the most important greenhouse gas, with financial development, Gross Domestic Product (GDP) per capita, urbanization, and trade openness in Iran is investigated using fuzzy regression model from 1978 to 2013. According to the results, GDP, trade openness, and financial development have a positive impact on CO2 emission. Also, the study results indicate that continuous increase in GDP has a negative impact on CO2 emission. Due to the rising production of CO2 in Iran, it is necessary that policymakers take appropriate environmental policies to protect the country from becoming a shelter for polluting industries because low environmental standards in the country are reviewed as a relative advantage. With regard to the benefits of financial development, the policymakers could take measures to increase the technology of production, attracting foreign investment, and lower energy consumption. They also can approve laws on industrial companies and force them to invest in environmental-friendly projects.
JEL Classification: C22, G00, Q56

کلیدواژه‌ها [English]

  • CO2 Emissions
  • Financial Development
  • Trade openness
  • Gross Domestic Product (GDP)