تحول سازمانی در صنعت نفت ایران: الگوی پیشنهادی برای ایجاد سازمان‌های دانش بنیان

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم، دانشگاه شیراز

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز

چکیده

تحول سازمانی یکی از کلیدی‌ترین تصمیمات هر شرکت است که بدون توجه به منابع سازمانی به ویژه منابع سازمانی غیر مشهود همچون دانش، نوآوری و مدیریت مالکیت فکری امکان پذیر نیست. با توجه به ضرورت این امر، این مقاله با هدف ارائه الگویی برای تبدیل سازمان‌های کنونی فعال در صنعت نفت و گاز به سازمان‌های دانش بنیان با تاکید بر منابع مختلف سازمانی تدوین گردیده است. برای این منظور ابتدا مهمترین الزامات و ضرورت‌های دانش بنیان شدن صنعت نفت ایران بحث شده و در گام بعد تلاش می‌شود تا سازه‌های مورد نیاز برای ارائه الگوی مورد نظر تعریف شوند. الگوی تحقیق بر مبنای این ایده حرکت می‌کند که برای ایجاد مزیت رقابتی، سازمان‌های فعال در صنعت نفت باید بتوانند متناسب با شرایط موجود، در استراتژی مدیریت سرمایه‌های نامشهود خود، از بین سه نظام مدیریت دانش، مدیریت نوآوری و مدیریت مالکیت معنوی یکی را در اولویت قرار داده و بر آن تمرکز نمایند. در نهایت با تلفیقی از این مبانی و مفاهیم، الگوی پیشنهادی برای ایجاد تحول سازمانی در صنعت نفت و حرکت به سمت دانش بنیان نمودن سازمان‌ها در این صنعت ارائه شده و شش گام لازم برای طی این مسیر تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Organizational Change In Iran Oil Industry: A model For Creating Knowledge-Based Organizations

نویسندگان [English]

  • habib Allah ranaei 1
  • seyyed moslem alavi 2
  • maryam soltani 3
1 PHD in Human Resource Management, Associate Professor, Shiraz University
2 PHD student in System Management, Shiraz University
3 MS in Industrial Management, Shiraz University
چکیده [English]

Organizational change is one of the key decisions in every company. If managers do not pay attention to organizational resources, especially non-tangible ones such as knowledge, innovation and intellectual property management, Organizational Change cannot be implemented as expected. This paper aims to develop a model for today's organizations in the oil and gas industry seeking to become a knowledge-based organization. For this purpose, the requirements and necessities of oil industry to be a knowledge-based organization discussed firstly. Then, the constituencies of developing a model defined. The research model is built on the idea that creating competitive advantage requires organizations to prioritize and choose one system among three systems including knowledge management, innovation management and intellectual property management in the scope of intangible capital management strategy. A combination of these foundations and concepts led to a model for organizational change in the oil industry, a model consists of six steps by which organizations can move towards the knowledge-based organizations in the oil industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • innovation management
  • intellectual property management
  • intellectual capital management