اثر انواع سرمایه بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیات عملی، بخش اقتصاد، دانشگاه پیام نور شهرکرد

2 مربی گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور شهرکرد

3 هیئت علمی دانشگاه یزد

چکیده

چکیده:
مقاله حاضر با استفاده از الگوی سولوی دوبار تعمیم یافته که توسط ایشی و سوادا توسعه یافته است، به مطالعه‌ی نقش انواع سرمایه اعم از فیزیکی، انسانی و اجتماعی در رشد اقتصادی 20 استان منتخب پرداخته است. معادله‌ی رگرسیون موسوم به منکیو-رومر، ویل مستخرج از الگوی تحقیق با توجه به دو دسته از آزمون‌های ریشه واحد الگوهای پانل به دو شکل مختلف تصریح شده و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برای داده‌های پانل پویا و تکنیک انحرافات متعامد برآورد شده‌است. نتایج برآورد شکل اول رگرسیون بیان‌گر آن است که یک درصد افزایش در نرخ رشد پس‌انداز ملی به 57/0 درصد افزایش در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه‌، یک درصد افزایش در تعداد دانشجویان (به عنوان نماگر پس‌انداز سرمایه‌ی انسانی) به 035/0 واحد افزایش در نرخ رشد سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی و یک درصد افزایش در نرخ رشد پرونده‌های مختومه‌ی چک‌های بلامحل هر استان (به‌عنوان نماگر پس انداز منفی سرمایه‌ی اجتماعی) موجب کاهش در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی استان‌های منتخب به میزان 038/0 درصد خواهد شد. نتایج برآورد فرم دوم رگرسیون نیز تأثیر هر سه عامل سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی بر رشد اقتصادی استان‌های مورد مطالعه را تصدیق می نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation The Effect of Diffrent Kinds of Capital on Economic Growth of Selected Provinces of Iran

نویسندگان [English]

  • parvaneh kamalidehkordi 1
  • ali nazari zaniani 2
  • seyyed nezamodin makiyan 3
  • Fatemeh Dehghani
1 Economic,faculty.payamnoor shahrekord
2 economic,payamnoor shahrekord
3 economic.faculty,yazd university
چکیده [English]

Abstract:
This paper by using of the augmented-augmented Solow model which is expanded by Ishi and Swada has studied the role of physical, human and social capital on the economic growth of 20 selected provinces of Iran-which are selected according to quality and quantity of affordable data. A regression equation that is called MRW derived from model of research, is specified according to two classes of unit root tests for the panel series in two forms and is estimated by Generalized Least Squares Method for dynamic panel data (GMM/DPD) and Orthogonal Deviation technique. The results of estimation of the first form show that one percent increase in growth rate of national saving leads to 0.57 percent increase in growth rate of per capita GDP, one percent increase in the number of university students (as proxy of human capital saving) leads to 0.035 increase in per capita GDP growth rate, and one percent increase in growth rate of closed cases of playoffs checks (as proxy of negative social capital saving) leads to 0.038 percent decrease in per capita GDP growth rate. The results of estimation of the second form confirm the role of three factors of physical, human and social capital on economic growth of studied provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: economic growth
  • physical capital
  • Human capital
  • Social Capital