ارزیابی و اولویت بندی مناطق آزاد کشور و تاثیرآن در توسعه اقتصادی این مناطق

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان،دانشکده اقتصاد،ایران، زاهدان

2 دانشگاه سیستان و بوچستان،دانشکده اقتصاد، ایران، زاهدان

3 گروه عمران، دانشگاه س وب، زاهدان، ایران

چکیده

با توجه به جایگاه و ارزش مناطق آزاد تجاری در اقتصاد جامعه به این مناطقی ضرورت یافته است. و اولویت بندی این مناطق با توجه به شاخص های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار می‌شود. به همین جهت در این مقاله به منظور تخصیص بهینه منابع اقتصادی کشور و تأثیر‌پذیری شاخص‌های اقتصادی، اولویت بندی هفت منطقه آزاد تجاری با استفاده از روش تصمیم‌گیری تاپسیس برای سال‌های 1385-1394 تخمین زده شده است و رتبه‌بندی نهایی مناطق آزاد تجاری صورت گرفته است. نتایج بدست آمده از روش مذکور حاکی از آنست که براساس شاخص‌های صادرات، واردات، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ترانزیت، شرکت ها و موسسات ثبت شده، منطقه آزاد ماکو با شاخص شباهت 919/0بیشترین رتبه را به خود اختصاص داده و بعد از آن مناطق آزاد اروند، کیش، انزلی، ارس، قشم و چابهار قرار گرفته اند. از این رو می توان با تقویت شاخص‌هایی چون افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، صادرات و راه یافتن به بازار جهانی و منطقه ای به توسعه اقتصادی این مناطق کمک کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating and prioritizing the free zones of the country and its impact on economic development in these areas

نویسندگان [English]

  • Nazar Dahmarde Ghaleno 1
  • Neda Aliahmadi 2
  • abasali ghaderi 3
1 University of Sistan and Baluchestan, Faculty of Economics, Iran, Zahedan
2 University of Sistan and Baluchestan, Faculty of Economics, Iran, Zahedan
3 Department of Civil Engineering, Shaheed Beheshti University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Considering the position and value of free trade areas in the economy of the community, these areas are necessary. And prioritizing these areas is very important in terms of economic indicators. Therefore, in this paper, in order to optimize the allocation of the country's economic resources and the impact of economic indicators, the priority of seven free trade zones is estimated using the Topsis decision-making method for the years 1385-1394, and ranked The final round of free trade zones has taken place. The results of the mentioned method indicate that according to the indicators of export, import, domestic and foreign investment, transit, companies and institutions, the Maku Free Zone with the similarity index of 919.0 has the highest rank and then From these areas are Arvand, Kish, Anzali, Aras, Qeshm and Chabahar. Hence, by strengthening the indicators such as increasing foreign and domestic investment, exports and access to the global and regional markets could help to develop these economies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Free Trade Zones
  • Economic Development
  • Prioritization
  • TOPSIS