بررسی رابطه آزاد سازی، توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای اوپک

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی دانشگاه کردستان

2 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

آزاد­سازی­ اقتصادی و تقویت بازارهای مالی نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می­کنند. به همین دلیل است که در ادبیات اقتصادی همواره بر ایجاد ثبات و رشدی پایدار از طریق توسعه‌ی مالی تأکید می‌شود. در چند دهه اخیر کشورهایی که از درجه باز بودن مالی بیشتر و بازارهای مالی توسعه­یافته­تری برخوردارند، رشد اقتصادی سریع­تری را تجربه کرده­اند. نگرش ساده به بازارهای مالی، سبب شده است که برخی افراد آن را تنها به عنوان عامل سود یا زیان ناشی از نوسان قیمت دارایی­های مالی تصور کنند، در حالی­که تأثیر بخش مالی بر اقتصاد آنچنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی­توان به رشد اقتصادی دست یافت. هدف از این مطالعه تبیین تأثیر آزادسازی و توسعه‌ی مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای اوپک در دوره 2014-1980 با استفاده از روش­های پانلدیتا و گشتاور تعمیم­یافته است. نتایج نشان می­دهد که اثر متغیرهای باز بودن مالی و توسعه مالی در کشورها­ی اوپک مثبت و معنا­دار بوده است. همچنین، متغیرهای وقفه متغیر وابسته، سرمایه انسانی، نرخ تورم، باز بودن تجاری، نرخ رشد جمعیت و مخارج مصرفی دولت اثر مثبت و معنا­داری بر رشد اقتصادی داشته­اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impacts of Liberalization and Financial Development on Economic Growth in OPEC Countries

نویسندگان [English]

  • Ali Feqhe Majidi 1
  • Khaled Ahmadzade 1
  • Saeide Goudini 2
چکیده [English]

The economic liberalization and strengthening financial markets play a crucial role in economic growth. That is why in economic literature there has always been a great emphasis on promoting a stable and sustainable growth through financial development. In the last few decades, countries with more financial openness and more developed financial markets have experienced higher economic growth. A poor approach to financial markets has caused some people to regard them as simple factors of profit or loss resulted from fluctuations in the prices of financial assets, nonetheless, due to the immensity of the impact of financial sector on economy, nowadays, economic growth is not believed to be achieved without an efficient financial sector. This study aims to investigate the impact of liberalization and financial development on economic growth in OPEC countries during 1980- 2014 using panel data and GMM methods. The results show significant positive impacts of financial openness and development on economic growth for OPEC countries.  Also, lagged dependent variable, human capital, inflation rate, trade openness, population growth rate and government expenditures have significant positive effects on economic growth.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Liberalization
  • Financial Development‌‌
  • Economic Growth
  • panel data