نقش زنان در بهبود فضای کسب و کار (مطالعه موردی: ایران و کشورهای منتخب درحال توسعه)

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز-گروه اقتصاد

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

یکی از نشانه‌های توسعه هر جامعه‌ای، فضای کسب و کاری است که توسط زنان کارآفرین راه‌اندازی و مدیریت می‌شود. زنان به عنوان یکی از مهمترین سرمایه‌های انسانی، می‌توانند نقش بالقوه‌ای را در فرآیند توسعه بخش‌های اقتصادی هر جامعه‌ای ایفا کنند، که بخش کسب و کار نیز از این مهم مبرا نیست. مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی نه تنها در توسعه ظرفیت‌ها و توانایی‌های زنان، بلکه در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه نقش کلیدی داشته و دارد. در این مقاله تأثیر نیروی کار زنان، نیروی کار مردان، درآمد و تورم بر شاخص کلی فضای کسب و کار برای 8 کشور منتخب درحال توسعه از جمله ایران، طی دوره زمانی 2006 تا 2014 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای برآورد اثرات متغیرها، از تکنیک هم انباشتگی پانلی به شیوه حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که متغیرهای نیروی کار زنان و مردان دارای تأثیر مثبت و معنی‌دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار هستند. براساس نتایج رگرسیونی، زنان در کنار مردان نقش قابل توجهی را در بهبود فضای کسب و کار ایفا می‌کنند، ولی با این وجود، ضریب تأثیرگذاری نیروی کار زنان کمتر از نیروی کار مردان است، که این أمر با شرایط فضای کسب و کار کشورهای مورد بررسی کاملا همخوانی دارد. درآمد نیز دارای تأثیر مثبت و معنی‌دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار است، ولی تورم دارای تأثیر منفی و معنی‌دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of women in improving the business environment (Case study: Iran and the selected developing countries)

نویسندگان [English]

  • seyyed ali paytakhti oskooe 1
  • Lale Tabaqchi Akbari 2
1 saeb
چکیده [English]

An indication of the development of any society, is set up and manage business by women entrepreneurs. Women's participation in economic activities has a key role not only in the development of women's capabilities and skills, but also in economic and social development. In this paper, the impact of women labor, man labor, income and inflation on the business environment index were studied for the 8 selected developing countries (including Iran) during the period 2006 to 2014. The empirical results from employing panel cointegration method with Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS) technique show that women labor has a positive impact on the business environment index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Business Environment Index
  • panel cointegration method
  • Developing countries