بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش صنعت ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش صنعت ایران
بخش صنعت از نظر تنوع و فراوانی محصولات تولیدی و نیز قدرت اشتغال زایی در تحولات اقتصادی کشور نقش کلیدی ایفا می کند و امکان رشد و توسعه سایر بخش ها را فراهم می کند. در سال های اخیر سهم اشتغال صنعتی کاهش یافته است و به نظر می رسد که در میان عوامل متعددی که بر میزان اشتغال بخش صنعت موثرند، تحریم های اقتصادی اثرات مخرب بیشتری بر میزان اشتغال داشته است. این مقاله در پی بررسی این مساله است که تحریم های اقتصادی چه اثری بر اشتغال بخش صنعت ایران داشته است. برای دستیابی به پاسخ، از داده های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در سال های 1355 تا 1395 استفاده شده و با روش سیستم معادلات همزمان 3SLS تجزیه و تحلیل انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که تحریم‌های اقتصادی از کانال کاهش تولید صنعتی، سطح اشتغال در بخش صنعت را کاهش داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of economic sanctions on industrial production and employment of in Iran

نویسندگان [English]

  • Morteza Ezzati 1
  • Hasan Heydari 2
  • Parvin Moridi 3
1 Academic Staff
2 Tarbiat Modares University
3 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The effect of economic sanctions on production and employment of industry in Iran
The industry sector plays a key role in the diversification and abundance of manufactured products as well as job creation in the country's economic development and allows the growth and development of other sectors. In recent years, the share of industrial employment has decreased, and it seems that among the many factors that affect the level of employment in the industry, economic sanctions have more damaging effects on employment. This article seeks to investigate what economic sanctions have had on the employment of the Iranian industry. To obtain the answer, data from the Central Bank and the Statistical Center of Iran during the years 1355 to 1395 were used and analyzed using the system of simultaneous equations of 3SLS. The research findings indicate that economic sanctions on the channel of reducing industrial production have reduced the level of employment in the industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • employment
  • Industrial Sector
  • Economic sanctions
  • Iran