شماره جاری: دوره 7، شماره 26، تابستان 1398 
6. اثرات شوکهای اقتصادی بر بازار نیروی کار در ایران

صفحه 268-285

حمید محمدی؛ محمدحسین کریم؛ خدیجه ثمره هاشمی شعبجره؛ علیرضا سرگزی