موضوعات = علوم سیاسی
تعداد مقالات: 28
-24. سیاستهای راهبردی در طراحی و ارزیابی توسعه سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

10.30507/jmsp.2021.271744.2197

اسماعیل خلفازاده استمال؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ نادر بهلولی زیناب؛ یوسف بیگ زاده


-23. تبیین راهبردهای توزیع قدرت اجتماعی در بین اقوام ایرانی باتاکید برسیاست های کلی نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2

10.30507/jmsp.2021.289299.2260

محمدرضا زیرکی؛ رضا تاجفر؛ سید ابراهیم قلی زاده


-22. بازخوانی جایگاه سیاست خارجی توسعه‌‌گرا در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

10.30507/jmsp.2021.291888.2270

احسان فلاحی؛ نوذز شفیعی


-21. تحلیل سیستمی چرخۀ سیاست‌گذاری عمومی بیمه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1400

10.30507/jmsp.2021.301140.2301

روح اله اسلامی؛ مریم بردبار


-19. شناسایی و دسته‌بندی معیارهایی برای تدوین سیاست‌های عمومی

دوره 9، شماره 34، تابستان 1400، صفحه 210-248

10.30507/jmsp.2021.251253.2134

یحیی کمالی؛ صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ فرزانه حسین عسکری


-18. بررسی جایگاه قدرت در قانون اساسی ونظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 31، پاییز 1399، صفحه 560-575

10.30507/jmsp.2020.104459

سیدعباس قریشی؛ مجید معصومی


-17. امنیت و توسعه؛ تاثیر گفتمان‌های امنیت ملی بر برنامه‌های توسعه در جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 28، زمستان 1398، صفحه 548-580

10.32598/JMSP.7.4.3

رضا خلیلی؛ میرقاسم بنی هاشمی؛ محسن قلی پور


-16. فرصت‌های ایران در قبال نقش آفرینی گروه بریکس در گذار به نظام بین الملل چند قطبی

دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، زمستان 1398، صفحه 164-190

10.30507/jmsp.2020.102465

رضا سیمبر؛ دانیال رضاپور؛ سامان فاضلی


-15. سیاست‌گذاری و بحران آب در ایران

دوره 7، شماره 27، پاییز 1398، صفحه 410-435

10.32598/JMSP.7.3.5

روح الله اسلامی؛ احمد رحیمی


-13. دیپلماسی آب ایران در قبال همسایگان

دوره 6، شماره 24، زمستان 1397، صفحه 596-617

10.32598/JMSP.6.4.596

محمدرضا دهشیری؛ حامد حکمت‌آرا


-10. چالش انرژی‌های فسیلی و تبیین لزوم سرمایه‌گذاری بر انرژی‏‌های تجدیدپذیر در ایران

دوره 5، شماره 20، زمستان 1396، صفحه 140-160

فرشته پیام؛ ابوالقاسم طاهری؛ قاسم ترابی


-8. ارزیابی راهبرد جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن

دوره 5، شماره 19، پاییز 1396، صفحه 60-80

محمدرضا دهشیری؛ فرشته معبودی نژاد


-7. جایگاه و نقش سیاست گذاری در کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو

دوره 5، شماره 18، تابستان 1396، صفحه 159-179

یونس علاقه بند حسینی؛ الهام امین زاده


-6. راهبرد ملی توسعه و الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت

دوره 5، شماره 17، بهار 1396، صفحه 165-191

سید محمد موسوی دهموردی؛ وحید بزرگی


-4. نقش و جایگاه ایران در آسیای غربی و جنوب غربی

دوره 4، شماره 13، بهار 1395، صفحه 169-203

مجید یاسوری؛ مریم سجودی


0. درآمدی بر سیاست هویتی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 7، پاییز 1393، صفحه 141-158

مهدی براتعلی پور